KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile SFS Danışmanlık Bilgi İşlem Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“SFS”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca ve veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerinizin kimlere, hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri ile KVKK kapsamında tarafınıza tanınan haklara ilişkin sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. KVKK’YA İLİŞKİN TANIMLAR

Öncelikle belirtmek isteriz ki, KVKK’nın uygulanmasında;
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı;
Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini;
Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını;
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu;
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu;
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

2. KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK’nın 6. maddesi uyarınca; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda, kişisel verileriniz için yapılacak olan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENMEKTEDİR?

Kişisel verileriniz SFS tarafından;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin takibi
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi dâhilinde işlenmektedir.
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARILMAKTADIR?

SFS olarak, Aydınlatma Metni’nde atfı geçen yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilmekteyiz.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişisel verileriniz, KVKK politikalarına uyum sağlanabilmesi ve faaliyetlerimizin yasal mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi amacıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecektir. KVKK’nın ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla kişisel verileriniz, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır:
i. Otomatik veya otomatik olmayan yollarla https://www.sfs.com.tr (“İnternet Sitesi”) adresli internet sitemiz
ii. SFS tarafından kurulan ve yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı
iii. SFS’nin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla
iv. E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar
v. SFS faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar veya multimedya mesajları dâhil iletişim yöntemleri dahil iletişim araçları Belirtmek isteriz ki; SFS, yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında, KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde bulundurulması ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK’nın “İlgili Kişinin Hakları” kenar başlıklı 11. maddesi uyarınca SFS’ye başvurarak;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin başvurularınızı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturmak suretiyle aşağıda verilen e-posta adresimize göndereceğiniz e-posta veya firma adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilirsiniz. SFS, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Taleplerin SFS tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler SFS tarafından talep edilebilecektir.

7. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

İşbu Aydınlatma Metni aşağıda bilgileri yer alan SFS Danışmanlık Bilgi İşlem Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanarak İnternet Sitesi’nde ilan edilmiştir.

SFS DANIŞMANLIK BİLGİ İŞLEM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS No: 0769057495500001
Adres: İTÜ Ayazağa Kampüsü Koru Yolu A. Teknokent Arı3 Bina: 7 N: 702 Sarıyer, İstanbul
Telefon: 0212 216 27 80
Faks: 0212 274 72 98
E-mail: [email protected]